تبلیغات
|eхo ѕтory| - Neхт rooм|1

Neхт rooм|1

شنبه 21 شهریور 1394 09:55 ق.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: Neхт rooм ،

نـآم داستان:اتـآق بغلے

زوج اصلے:چآنیول.بک هیون

ژانـر:عـآشقانه.مَدرسه اے

تعدادقسمت:10

پوستـر:سآخت خـودم

+ژانـر مَدرسه اے همون زندگے تومَدرسه اس

کـه یـه ژانـر حسآب میشه!

|دیـآلوگ برتر|

-آآآآ بچـه هآ چـرانگفتیـن غریبـه اینجـآس؟؟؟؟

-اون هم اتـآقیه مـآس!پس غـریبه نیس!


چـآنیـول واردخوابگـآه شُد

شمـاره ی اتـاق هـآرونگـاه کردبـه اتـاق112رسید

بـه برگـه اَش نگـاه کرد|پـآرک چـانیول اتـاق ِ112|

وارداتـاق شُد دوتـآتـخت دوطبقـه توی اتـآق بـودهـراتـآق شـامل4نفرمیشد

رفت سمتِ یـکی ازتـخـتآ ونشست روش چمدونشوگذاشت پآیین پـآش

سه تـآ پسربـاخنده وارداتـاق شدن وبـه چآنیـول نگآه کردن

-نـفرچهارم هـم اومد!!

یکی ازپسرهـآ نشست کنـارچانیول ودستشوبـه سمتش درازکرد

-مـن کـآی اَم!

-چـانیـول

کـآی بـه دوتـاپسردیگه اشـآره کرد:سهون وسوهو!!

چآنیـول تعظیم کوتآهی کرد:خوشبختم!

اونـآهم تعظیـم کوتـآهی کردن:مـآهم همینطور

کـآی:مـآهم اتـآقیـای تـوایـم!پس بهتـره بـآما...

در اتــآق محـکم بـاز شُدوصدای شـآدیـه پسر اومد:سلآآآآآم

داریـن چـه غلطی میکنین؟!؟!

همـشون برگشتـن سمتش چـآنیول بـآتعجب نگـآش کرد

کـآی:اوه بکـی بذار بـرسیم بـعد بیا!!!

بک هیـون نشست روی تـخت بغـلی وگفت:یاااا رسیدیـن دیـگه!

دَست سهـون روکشید:سهون ِعـَزیزم؟!؟!؟بیــــــــــآپیش ِعشقت!!

سهـون سوهو وکـآی خندیدن چـآنیول عـلت خنده شون رونمیدونـست

سهون بلندگفت:یااا صبـح قبل اومـدن بـه دانشگآه بهـت دادم!!!

بـک هیون بـآغصه گفت:آخـه اون تمـوم شُد!!

کـآی بـاخنده گفت:تونمیدونی اون چـقدر سریع همه چیوتموم میکنه؟!؟

سهون بـآتعجب گفت:آخـه آدامـس که تموم شُدنی نیس!!!

بـک هیون بـآشیطنت گفت:خـب مـزه اش رفــــــــــــــــــــته بود!

چـآنیول هم خنده اَش گرفت سهون یـه آدامس ازجیب پشتش درآوردوبه بک هیون داد

بـک هیون سریـع انداختش تـوی دهنش وبـآدش کرد

تـآزه چشم بـک هیون بـه چـآنیول کـه ازوقتی که اومده بودبهش خیره شُده بودخورد

-آآآآ بچـه هآ چـرانگفتیـن غریبـه اینجـآس؟؟؟؟

کـای دستشوانداخت گردن چآنیول:اون هم اتـآقیه مـآس!پس غـریبه نیس!

چـآنیول لبخندزدبـک هیون شونه بـالاانداخت

سوهو:هم اتـآقیآت کیـَن بکی؟

-هـنوز نمیدونم فقط یکیشونو دیـدم!!امیدوارم سه تـا آدم بیخود

درسخون نبـآشن!!!

چـآنیول خنده اش محـو شُد سهون روبـه چآنیول گفت:چـت شُد؟؟

چـآنیول دستشوکشیدپشت گردنـش:خـُب...مـن...

سوهو ابروهـآشوبـالاداد:دَرسخونی آره؟!؟!

چـآنیول سرشوتکـون دادسوهو دَست زد:عـآلیـه!!تـقلبمونم جـورشُد

صـدای دراتـآق اومد ودربـآز شُدویـه پسرتوی چهـآرچوب درظـاهرشد...

بـک هیون بـآخوشحـالی دویدسمـتش وپریدبغلش...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شآید ایـن فـن فیـک12قسمتـی بشه شآیدم همیـن10قسمـت!عقآید : ------------
آخرین ویرایش: شنبه 21 شهریور 1394 10:52 ق.ظ