تبلیغات
|eхo ѕтory| - Goιɴɢ|8

Goιɴɢ|8

شنبه 2 آبان 1394 05:51 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: Goιɴɢ ،

نـآم داستان:رفتـن

زوج اصلے:بک هیـون.چآنیول

زوج فرعے:لوهـآن.سهون

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:10

پوستـر:سآخت خـودم

[تـآیـه مـُدت وقت پوسترسآختن ندارم!]

|دیـآلوگ برتر|

-مـن این واقعیتُ که اون مـآل توئه وتوبراے اون

رومیدونم وقبـول دارم...وترجیح میدم به خاطر

خوشحآلے خودم اونو نـآراحت نکنم...!

34335620191367368016.jpg;

بـک هیون دودل بـود

-آدرس بـده بیآم...!

10دقیقه بـعدبک هیون جلوی آپـآرتمانی بود

که کیونگسو آدرسشو داده بـود

واردآپـارتمان شُد سوارآسانسورشدودکمه

طبقه ای که کیونگسوگفته بودرو زد

به پلآک روبه روش نگـآه کرد:16

زنگ خونـه رو زد دربـآزشُدوکیونگسوجلوی دَر اومد

-بیآتو...

بک هیون وارد شُد به خونـه ی کیونگسونگـآه کرد

کیونگسوروی مبـل نشست وبه بک هیون اشآره کرد

که بشینـه بک هیون نشست

-خُب؟؟؟چرا خواستی بیـآم اینجـآ؟؟

-به خآطر چـانیول...

-خودت میدونی که مـآقراره به زودی ازهم جُداشیم

-ببیـن...مـن بآیدیه چیزاییوبهت بگم!که نگفتم...

 -چه چیزاییـو؟؟؟

-مـن...من وچآن بـآهم دوست بودیـم اَما...امااون یه دوستی

سآده بـود...یعنی من فقط به عنوان دوست پسرش بودم!!

درواقـع کلمه ی دوست پسر تورابطه ی من واون فقط

حکـم یه تلقی روداشت

بک هیون گیج شُده بود:منظورت چیه؟؟؟

-مآدوست شُدیـم امـآهیچوقت اون به من نزدیک نشد

همیشه درمورد تو بـآهام حرف میزد دردودل میکرد

تمـوم این مُدت دوستی مآ تمـآم فکروذکرش توبودی

-اون شَب توی بغلش خواب بودی هم بـه فکره...

-اون شَب اون کـآبوس دیده بود!

ومـن بغلش رفتم وگفتم که وانمود

کـنه من بَک هیون ام...

-چرا بـآیدحرفـآتو باورکنم؟!

-مـن چآنیولو دوست دارم...امآنمیتونم داشته بـآشمش!

چون اون...اون فقط وفقط به توفکرمیکنه وعآشق تـوئه

مـن خیلی سَعی کردم تـآ اونوجذب خودم کنم

اما...امانشد!

ببیـن...من اینآروبه خـآطرچانیول میگم...من واقعا

نمیخوام اون به اجبـار بـامن بآشه وبه خآطرنبودتو مدام درحآل

مَست کردن و غصه خوردن...!

اَشک بک هیون پایین اومد کیونگسو بآبغض گفت

-مـن این واقعیتُ که اون مـآل توئه وتوبرای اون

رومیدونم وقبـول دارم...وترجیح میدم به خاطر

خوشحآلی خودم اونو نـآراحت نکنم...!

بلندشُد پـاکت سیگآرشو درآورد:بُرو...اون تـواتـاقه

بک هیـون لبشوگـآز گرفت تآصدای گریه اَش تواتـاق نره

بلندشد...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-ــ-عقآید : ------------
آخرین ویرایش: سه شنبه 5 آبان 1394 04:31 ب.ظ