تبلیغات
|eхo ѕтory| - clιp

clιp

دوشنبه 11 آبان 1394 10:12 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: clιp ،

نـآم داستان:کلیـپ

زوج اصلے:کآے.دے او

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:1

پوستـر:سآخت خـودم

[وان شـآت]

|دیـآلوگ برتر|

 وایـن کلیپ...خیلے خوب بودومن واقعـاشوکه شُدم... 
  
 -این عآلیه که توخوشت اومده! 
  
 -من این کلیپو براے همیشه نگه میدارم...اون عآلیه!
05857743617815004848.jpg;

دی او خندید:یااا کآی!!!چشمآم درد گرفت

-هییییس حَرف نزن صبرکن الآن میرسیم

-تو الآن10دقیقه اس چشمـآی منوبستی ومنو

داری دنبـال خودت میچرخونی!

-من تورونمیچرخونم!دارم هدایتت میکنم

هردوخندیـدن

-حآلا چی قراره ببینیم مگه!؟!؟

-بیـآآآآ رسیدیـم صبرکن

پآرچه ی دور چشمای دی او روبرداشت

-یااا این که مبل جلوی تلوزیونته!!!

-بشین میخوام یه چیزیو توتلوزیون نشون بدم

دی او نشست:میتونستم خودم تـآ مبل بیام!

-یااا توخیلی بی ذوقـی!!حـآلام انقدرحرف نزن صبرکن

فلشو بزنم

رفت سمتِ تلوزیون وفلش رو متصل کرد

خودش اومدسمت دی او وکنـآرش نشست:حـالاببین!

کلیپ پخش شُد صحنه بـآ کلیپی از کـآی که خودش

داشت ازخودش میگرفت شروع شد

-دی او واقعآدوست داشتنیه!!!من واقعاازش خوشم میـآد

ینی میشه بـآهاش دوست شَم؟؟!

الآن هم میرم سرکلـآس وسعی میکنم تـا ازش فیلم بگیرم!

توی این صحنه ازکلیپ کـآی ازدی اوفیلم گرفته بود

اونم به طور پنهـانی!!

توی اون صحنه دی او داشت بـادوستآش حرف میزد

ومیخندیدصدای کـآی پخش شد:واو!اون واقعا عـآلیه!

صحنه ی بعدی پخش شُد دی اودرحـآل دویدن بود

کـآی دوربین روبه طرف خودش چرخوند وآروم گفت:اون داره میدوه!

ومنم یواشکی ازش فیلم میگیرم...خب...علتشوهنوز

نمیدونم!شـآیدبعدا بفهمم که چراازش فیلم میگیرم

صحنه ی بـعدی تویـه رستوران بود صدای کـآی آروم پخش

شد:ماامشب اومدیم بیرون...اون داره غذامیخوره

حتی غذاخوردنشم عـآلیه...من خیلی بهش نگـآه میکنم

نکنه متوجه شُده باشه؟!

واز دی اوکه داشت غذامیخورد بـازهم یواشکی فیلم گرفته بود

صحنه بـعدی کای ازخودش فیلم گرفته بودکه 

خوشحـآل بود:مـن واون دوست شُدیم!!

توی صحنه ی بعد کآی بـآ بغض ازخودش فیلم گرفته بود

-من اونو امشب بـآدوست دخترقبلیش دیدم...!

نکنه اونـآآشتی کنن؟!حـالامیفهمم چراانقدر بهش نگـآه میکردم

وانقدر ازش یواشکی فیلم میگرفتم...من...من عآشق ِاونم!

دی او آب دهنشوقورت داد

صحنه ی بـعدی کـآی خوشحال بود:اونودوست دخترش آشتی نکردن

امیدوارم اون دختر گورشو گم کـنه!ازش متنفرم

صحنه ی بعد از دی او فیلم گرفته بودکه داشت میخندید

وحرف میزد صحنه ی بـعددی او داشت توی سآلن ورزش دانشگآه

راه میرفت برگشت ودادزد:یااا کـای!چقدر آروم میـآی تندتربیـا

صحنه ی بعد کآی از دی اوکه خوابیده بودفیلم گرفته بود

صدای کـآی پخش شد:اون واقعایه فرشته اَس!نگـاه کردن بهش

بهم آرامش میده...دلم میخواد ببوسمش امآ این غیرممکنه چون من

هنوز نمیدونم اون منو دوست داره یـآنه...

صحنه ی بعد تویه مهمونی بودن کـآی بازازخودش فیلم گرفته بود

:اون داره خوش میگذرونه امـآمن حالم بده چون اون

بـآیه پسره خیلی صمیمیه وهمش بااونه...

صحنه ی بعدی کآی ودی او کنـآرهم بودن تویه قـآیق

:مـن ودی او الان وسطِ رودخونه ایم!خیلی خوش میگذره!

مگه نه دی او؟!

دی اوخندید:خیلی زیـآد!

صحنه ی بعد دی اوداشت سآندویچ میخورد

:هِی دی او!دارم ازت فیلم میگیرم

دی اویه نگـاه به دوربین کردوپشتشوبه دوربین کرد

صدای خنده ی هردوپخش شُد

صحنه ی بعد اومد:من ودی او امشب

تو خونه ی من قرارداریم...میخوام بهش بگم که عآشقشم...

بگم که ازوقتی دیدمش فقط به اون فکرمیکنم...!

امیدوارم ازمن به خآطر گفتن این موضوع متنفر نشه...

اگه بشه من قطعا میمیرم...!

اخرین صحنه ی کلیپ اومد کـآی درحآلی که هل شده بود

ازخودش فیلم میگرفت:اون اومده...الـآن میاداینجآ!

امیدوارم بشه...امیدوارم...من...من واقعـاعاشقشم...

کلیپ تمـوم شُد دی او بـآبهت به کـآی که

سرش پاییـن بودخیره شُد:ک...کـآی...؟!!؟

کـآی نگـاهش کردآروم لبشوگازگرفت:جآنم؟

-تو...تو...توعآشقِ...عآشقِ منی؟!!

-مَن...من عآشق تواَم!

-مـن...من واقعانمیدونم چی بآیدبگم

کـای اروم زمزمه کرد:فقط بگوتوهَم دوسم داری یآنه...

-مـن نمیدونم...نمیدونم دوسِت دارم یـآنه!

-اگه مـن ازدواج کنم یـآ ازاینجـآ برم...

دی اوبآعصبانیت بلندگفت:

-یااااا یاااا بَسه توهیچ جآنمیری وهمچین غلطی هم...

تـآزه متوجه عصبآنیتش شُد درحآلی که نفس نفس میزد

روشو اونطرف کرد کـآی خندید

-فکرکنم توهم دوسم داشته بـآشی!

دی او آروم نگـآهش کرد:آره...منم همین فکرو میکنم

هردو لبخـند زدن کـآی دستِ دی اوروگرفت

-دوسِت دارم...

دی او لبخـند پررنگ تری زد:من هَم...دوسِت دارم!

و...وایـن کلیپ...خیلی خوب بودومن واقعـاشوکه شُدم...

-این عآلیه که توخوشت اومده!

-من این کلیپو برای همیشه نگه میدارم...اون عآلیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حـآل میکنین اکثر وان شآتـآوفن فیکـآم هَپی انده!؟*ــ*عقآید : ------------
آخرین ویرایش: دوشنبه 18 آبان 1394 07:37 ب.ظ