تبلیغات
|eхo ѕтory| - Coмe|4

Coмe|4

دوشنبه 18 آبان 1394 04:03 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: Coмe ،

نـآم داستان:بیـآ

زوج اصلے:سهون.لوهآن

زوج فرعے:بم بَم.مآرک

ژانـر:عـآشقانه.پلیسے

تعدادقسمت:18

پوستـر:سآخت خـودم

[تـآیـه مـُدت وقت پوسترسآختن ندارم!]

|دیـآلوگ برتر|

-چرا گیر دادے به من؟!

-چون توخیلے خوشگلے ومن اعصآبم بهم

میریزه که تـو بـآکسے نیستے!!!

54155374890479217565.jpg;

چندروزی ازاومدنه سهون ودوستـآش

به اون پـآرتی میگذشت

کریس بلـندشد:پآشین بریم یه دوری بزنیم

سهون صفحه ی لپ تـآبش روبست

کآی گفت:من حوصلم سررفته!تـاکِی بایداین کآرا

رو انجـآم بدیم؟!آموزشـات اصلی پس کِی شروع...

سهون حرفشوقطع کرد:از حداقل دوهفته دیگه شروع

میشه بـلندشین بریم بیرون!

کـآی وکریس خوشحال شدن سهون بلندشد

تـآبره سمتِ اتـآقش تـا حاضرشه که بـا حرفِ کریس ایستـاد

-بریم پـآتوقِ بم بم ودوستـآش؟!!

سهون یـآدلوهان افتـآد:نه...فقط اونجآکه توشهرنیس!

این همـه جـآ...

کـآی بـآغرغرگفت:نه بریم همونجـآ...منم ادامه ی کـآرمو

بااون دختره انجآم میدم

سه تـآیی خندیدن سهون راضی شد:باشه

لوهـآن خندید:نه اصلـآ!

بم بم لیوان پلـآستیکی جلوی دستش رو

پرت کرد سمت لوهـآن:یااا توکه انقدر مثبت نبودی!

یعنی چی آخـه!این همه دخترپسر بـآحال اینجا

هَس برو یکیوانتخـآب کن

-چرا گیر دادی به من؟!

-چون توخیلی خوشگلی ومن اعصآبم بهم

میریزه که تـو بـآکسی نیستی!!!

لوهـآن خندید بـآدیدن سهون وکریس وکـآی

خنده اَش ازبیـن رفت

بم بـم بآذوق بلندشد:واااو!!چه عجب بـآز

شمـآها رواینجـادیدیم!!!

کـریس گفت:خُب!مـا آدمـای خآصی هستیم

همگی خندیـدن 

کـآی گفت:مآرک کجـآس بَم؟!

-همینجاها بود...

جونگ هیون گفت:فکرکنم داره بهت خیـآنت میکنه

صدای مـآرک اومد:خفه شین!من هیچوقت

به عشقم خیـآنت نمیکنم

بم بم بـآذوق پرید بغل مارک وهم دیگه روبوسیدن

لوهآن زیرچشمی به سهون نگـآه کرد

بـم بم ومـآرک رفتن تـآبرقصن کـآی وکریس

هم رفتن تـآ توی پـارتی دور بزنن لوهآن وسهون

تنهـآ شُدن لوهـان سعی کرد خودش رو بی تفـآوت

نشون بده یه لیوان مشروب برداشت ویه کم

ازش خورد سهون روی لوهآن خم شُد چشمـآی

لوهـآن گردشد سهون نیشخندزد وازپشت لوهـآن

یـه لیوان برداشت وتوش مشروب ریخت

ومشغول نوشیدن شد

-نمیدونم چرا مـنوتوبـآیدباهم تنهـآبشیم!!!

لوهـآن نگاهش کرد:منم نمیدونم

-شآیدچون تو ازمن خوشت میومده ودیگه نمیـآدنه؟؟

ونیشخندشو بزرگتـر کرد

لوهآن اخم کرد:توچه مُشکلی بـآمن داری؟!؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ـ*عقآید : ------------
آخرین ویرایش: دوشنبه 18 آبان 1394 10:07 ب.ظ