تبلیغات
|eхo ѕтory| - Coмe|7

Coмe|7

دوشنبه 25 آبان 1394 09:09 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: Coмe ،


نـآم داستان:بیـآ

زوج اصلے:سهون.لوهآن

زوج فرعے:بم بَم.مآرک

ژانـر:عـآشقانه.پلیسے

تعدادقسمت:18

پوستـر:سآخت خـودم

[تـآیـه مـُدت وقت پوسترسآختن ندارم!]

|دیـآلوگ برتر|

-به خاطر این که گذاشتم مـنوببوسے استخدامم؟

-به خآطراینکه به حَرف رییست گوش کردے استخدامے!

50945761795736981257.jpg;

کـآی ابروهـآشوبالاداد:تو؟!؟!

لوهـآن دهنشوکه بآز مونده بودبَست

-تو...تو...تومعآونِ اول اینجآیی!؟

-تو نه بچه!شُمــــا!بعدم...آره!من معاون اول اینجآم

تو اومدی اینجـآ استخدام شی؟!پس

اون کسی که جونگ هیون اصرار داشت استخدام شه

تو بـودی؟؟؟؟

-من...من...من نمیدونستم تو اینجآیی!

لوهـآن یه کم فکرکردپس امکـان داشت سهون هم

اینجـآ کار کنه...

-اون...اون پسره...دوستتون هم اینجآس؟!؟

در اتــاق بآز شد:کـآی!!این کـآغذای....

سهون بـآدیدن لوهـآن تعجب کرد ابروشوبـآلاداد:تو؟!

چشم هـآی لوهـان گردشد:تو؟؟!؟!

سهون جلوتر رفت به کـای نگاه کرد:این اینجآچی میگه؟

-همونیه که جونگ هیون اصرارداشت استخدام شه

تعجب سهون به پوزخندتبـدیل شد

-اوه...چه جــــآلب!

به کـآی نگاه کرد:توبرو بیرون!

کـآی تک نگـاهی به لوهآن انداخت وازاتاق بیرون

رفت ودرش رو بَست سهون جلوتر رفت لوهآن بـآهر

قدم سهون عقبتر میرفت

سهون یکی ازابروهآشوبـالاداد:من مِیلی ندارم

تو توشرکتِ من بـآشی!

-شرکتِ ت...تو؟!؟!مثلث سیآه براتوئه؟؟؟

-نـــه!من مُدیرعـآملم...مدیراصلی کسه دیگه ایه

-کی؟!؟

-به تومربوط نیست!

موبآیل سهون زنگ خورد بدونِ اینکه حرف

بزنه بعدچندثآنیه قطع کرد

-تودوس داری اینجآاستخدام شی؟!

-چـی؟!؟!توکه گفتی...

-الآن ازت میپرسم دوست داری استخدام شی یآنه

-آره...خـُب...

-پس خفه شو وهیچ کآری نکن

ولوهآن رو جلو کشیدو شروع کردبه بوسیدنش

چشم هـآی لوهان گردشده بود

مـآت مونده بود دراتـآق باز شُد لوهآن خواست ازسهون

جداشه امـا سهون نذاشت ومحکمتربوسیدش

صدای جیـغ یه دختراومد ودادش که میگفت:تو...تو...

وصدای تق تق کفش هآش صداکه قطع شُدسهون ازلوهآن

جداشد لوهآن به خودش اومدخواست بزنه توگوشِ سهون

که سهون دستشوگرفت وگفت:تواستخدامی!

دست لوهآن خودبـه خود ول شُد:چ...چی؟!؟!است...استخدام..

استخدامم؟!؟!

-آره!برو فرمـآی استخدامتو ازکـآی بگیروپر کن!

شرایطو بهت میگه

-هِی!وایسـآ

سهون وایسآد وبه لوهآن نگـاه کرد

-به خاطر این که گذاشتم مـنوببوسی استخدامم؟

-به خآطراینکه به حَرف رییست گوش کردی استخدامی!

ورفت سمتِ دراتـآق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:|عقآید : ------------
آخرین ویرایش: جمعه 29 آبان 1394 05:38 ب.ظ