تبلیغات
|eхo ѕтory| - Coмe|8

Coмe|8

شنبه 30 آبان 1394 05:19 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: Coмe ،


نـآم داستان:بیـآ

زوج اصلے:سهون.لوهآن

زوج فرعے:بم بَم.مآرک

ژانـر:عـآشقانه.پلیسے

تعدادقسمت:18

پوستـر:سآخت خـودم

[تـآیـه مـُدت وقت پوسترسآختن ندارم!]

|دیـآلوگ برتر|

  
 -پس من خیلے خوش شآنس بودم! 
  
 -دُرستـه!وخوش شآنس تراینکه سهون گذاشت 
  
 استخدام شی!اون میتونست

 به خآطر کـآراوندفعه ات 
  
 تو پـآرتے از شرکت پرتت کنه 
  
 امـآ قبـول کرد که استخدام شی!این اوج 
  
 خوش شآنسے براے تـوئه 
  
 -بَله... 
  
 -سَعے کن بے لیـآقت نبـاشی!

وقدراین موقعیتو 
  
 بدونی!خیلیآ آرزوشونه اینجـا

 حتے استخدام موقت شَن! 

73019680517853227118.jpg;

سهون ازدر بیرون اومـدکای

روی میز مُنشی نشسته بودبـااومدن

سهون ازروی میزبلندشد:خُب؟!

اینـم رَد کردی؟!

سهون سرتکـون داد:خودت که دیـدی!

-بـه وَسیله ی این پسره؟؟؟

-آره!استخدامِش کن!شرایطو هم بهش بـگو

-بـآشه

لوهـآن ازاتـاق بیرون اومد کـآی نگاهش کرد

-بـآمن بیـآ تافرمـآوشرایطوبهت بگم!

لوهآن دنبـآلش رفت هردو واردیه اتـآق شدن

ونشستن کـآی پشت میزنشست

شروع به صحبت کرد:مآ کآرمندای خـیلی خآصیُ

استخدام میکنیم!شرکت مـآشرکت الکی ای نیست!

لوهـآن سرتکون داد

-استخدامِ تو دائم نیس!درصورتی دائم میشه

که مُدیرعـامل ازت راضی بـاشه

فعلـاتواستخدام موقتی!وکوچکترین اشتبآهی

مسآویه بـآاخراجت!هیــچ بخششی هم درکـارنخواهدبود

ما نمونه هآی زیـآدی داشتیم!بعدازاینکه

بی لیـآقتیشونونشون دادن ازشرکت اخراج شدن

خیلی التمآس کردن امآ هیچ برگشتی نداره!

اخراج مُساویه بـآ رفتن برای همـیشه ازاین شرکت

روزانه کـلی آدم زنگ میزنن که بیـآن اینجا

استخدام شَن!امـآ خیلی تَک وتوک پذیرفته میشن

-پس من خیلی خوش شآنس بودم!

-دُرستـه!وخوش شآنس تراینکه سهون گذاشت

استخدام شی!اون میتونست به خآطر کـآراوندفعه ات

تو پـآرتی از شرکت پرتت کنه

امـآ قبـول کرد که استخدام شی!این اوج

خوش شآنسی برای تـوئه

-بَله...

-سَعی کن بی لیـآقت نبـاشی!وقدراین موقعیتو

بدونی!خیلیآ آرزوشونه اینجـا حتی استخدام موقت شَن!

تـک نگآهی به لوهـان انداخت وفرم روجلوش گذاشت

-پـُرکن!

لوهـآن مَشغول پرکردن فرم شد 

که بـآ نگاه خیره ی کـآی سرش روبـالاآورد

-چیزی شده؟!

-تـو اصلـآشبیه پسرانیستی!

لوهـآن ابروهاشوبـآلاداد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:)عقآید : ------------
آخرین ویرایش: شنبه 30 آبان 1394 06:30 ب.ظ