تبلیغات
|eхo ѕтory| - Coмe|10

Coмe|10

دوشنبه 2 آذر 1394 08:06 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: Coмe ،

نـآم داستان:بیـآ

زوج اصلے:سهون.لوهآن

زوج فرعے:بم بَم.مآرک

ژانـر:عـآشقانه.پلیسے

تعدادقسمت:18

پوستـر:سآخت خـودم

[تـآیـه مـُدت وقت پوسترسآختن ندارم!]

|دیـآلوگ برتر|


40765184296788605658.jpg;

حـَُدود2مـاه ازبودن لوهآن توی شرکت

مثلث سیـاه میگذشت لوهـآن تموم سَعیشو

میکردتـآ توی کارهاموفق بـآشه تـابتونه

استخدام دائم شه

طی این2مآه متوجه چیزهای مشکوکی شده بود

شرکت مثـلث سیآه شرکت پرازرازی بود

که هیچکس اجـآزه ی دخـآلت لوهآن که کـارمند

موقت بود روتوی کـآرهای مهم شرکت نمیداد

وهمین لوهـان روبیشترکنجکـاومیکرد

سهون توی اتـآقش بود ومَشغول رسیدگی به کـآرها

که تلفن اتـآقش زنگ خورد ومنشی گفت:جنآبِ رییس!

آقـای لو اومـدن

-بفرستش تـو

وقطع کردلوهآن واردشد:سلآم!

ودر روپشتـش بست واومدسمت سهون

و ایستـادروبه روی میزش سهون بدون اینکه سرش

روبـآلابیاره گفت:سلآم!کـآرِت؟!

لوهـآن کـاغذی روجلوی سهون گذاشت:شرکتِ کیم 

اینوفرستـآده وگفته که موافق مُبـادله ی 

کـآلاهای تـآزه واردشده اَس

جزییـاتش توی کـآغذهَست!

سهون نگـاهش کرد:بآشه...

لوهـآن کآغذ رو داد خواست بره سمت در

که سهون گفت:وایسآ!

لوهـآن ایستـاد:بله؟!

-امشب بـآمن میای بـه یه مهمونی

-م...مـن؟!

-آره!

-چرامَن..؟!

-چیـه؟؟نمیخوای بیـآی؟!؟!

لوهـآن یـادحرف هآی جونگ هیون افتـاد

|باسهون خوب بـاش!

-تنهـاکسی که بآعث میشه اونجآ

استخدام دائـم شی یآازاونجـابیرون انداخته

شی سهونه!فقط سَعی کن

کـاری نکنی که سهون بیرون بنـدازت|

لوهـآن لبشوگزید:نه...میـام!

سهون نیشخندی زد وگفت:پس حآضربآش

بـاهم میریم...!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:)عقآید : ------------
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 آذر 1394 10:54 ق.ظ