تبلیغات
|eхo ѕтory| - Coмe|16

Coмe|16

پنجشنبه 19 آذر 1394 02:35 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: Coмe ،


نـآم داستان:بیـآ

زوج اصلے:سهون.لوهآن

زوج فرعے:بم بَم.مآرک

ژانـر:عـآشقانه.پلیسے

تعدادقسمت:18

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-چرا...منُ بوسیدے؟!

-چرا کمکم کردے؟!

-توبه خآطر مَن زخمے شدے...بآیدکمکت میکردم

-یعنے میخواے بگے به خآطرعلآقت نَبود؟!

-چرامیخواے این موضوعُ بکوبونے تـوسَرم؟؟؟

-من همچین تصمیمے ندارم

-دارے!

-ایـن توهُم تـوئه


لوهآن جعبه کمک هآی اولیه

رو برداشت وسرجآی اولش گذاشت

کنـارسهون نشست

-حآلِت بهتره؟!

سهون آروم گفت:آره...

-چرا...منُ بوسیدی؟!

-چرا کمکم کردی؟!

-توبه خآطر مَن زخمی شدی...بآیدکمکت میکردم

-یعنی میخوای بگی به خآطرعلآقت نَبود؟!

لوهآن نگـاهش کرد:چرامیخوای

این موضوعُ بکوبونی تـوسَرم؟؟؟

-من همچین تصمیمی ندارم

-داری!

-ایـن توهُم تـوئه

لوهآن لبشوگزید

-من سوالـتوجواب دادم...نوبت توئه

که سوالموجواب بدی!

سهون نگـآهش کرد:چه سُوالی؟!

-چرا...منو...

-خودت چه فکری میکنی؟!

-نمیدونم...واقعانمیدونم...

-وقتی بآمن حرف میزنی به من نگآکن!

لوهآن نگـاهش کرد

-بیآ نزدیک تـَر!

لوهآن به سهون نزدیکترشُدوتقریبآ

بافاصله2سآنتی متریش نشست

-حآلادوبـاره سُوالـتوبپرس!

-تو...چرامنو...منو...بوسیدی؟؟!

-یآدته من تو اون جمع چی گفتم؟

-آره...گفتی من مآلِ تواَم...امآدروغ گفتی!

-ازکجـامیدونی دروغ گفتم!؟

لوهآن آب دهنشوقورت داد:دروغ نبوده؟

-من اینوگفتم؟!؟؟

-نه...توچرااینطوری ای؟!این رفتـآرت آدمو

عصبـانی میکنه!تویه چیزی میگی و وقتی 

من میپرسم منظورت اینه میگی من اینوگفتم!!

تونبـآیدانقدر مَغرور وازخودراضی بآشی

اصلـامگه...

-میدونستی خِیلی پرحرفی؟!

من عآدت دارم آدمای پرحرفُ سآکت کنم...

صورتشوجلوبرد ولب هآشوروی لبهای لوهان گذاشت

وشروع کردبه آروم بوسیدنـش

لوهآن تَرجیح داد همراهیش کنه تـآ مآت بمونه

وتعجب کنه!بـاصدای موبآیل سهون 

سهون عقب رفت موبآیلشو برداشت جواب داد

-الو!؟

-سهون!!!

سهون چشمآشوبست:بله رییس!

-توچیکـآرکردی؟!!؟!

-من...

-تـو بآچه حقی این غلطِ اضافه روکردی؟؟

تو بهترین عضومن بودی!چطوری تونستی سَرخود

تصمیم بگیری؟!؟!با چه اجـآزه ای سهون؟؟

-متـآسفم رییس

-متاسفی؟!؟!فقط متآسفی؟!تومیدونی

چه ضرری بـهمون زَدی؟!میدونـی؟؟؟

لوهآن آب دهنشوقورت داد تعجب وکنجکـآویش

هرلحظه بیشترمیشد سهون گفت

-رییس!مـن متاسفم!امآ نمیتونستم بذارم

اونـآ اونو ازمن بگیرن

-چرا؟!؟!تـاحالاازاین موقعیتآزیادداشتیم!

چه پسر چه دختر حآلااین کیته که توسرش حآضر

شُدی همچین غلطی کنی!؟

-اون...اون دوست پسرمنه!

-چی؟!!

-اون...مـالِ منه!نمیشدمثل قبلیآبدم بهشون

-تـودیوونه شُدی سهون؟!یه عضو ازبـآندخلفکـآر

هیچوقت نمیتونه بـآکسی بـآشه

-امـارییس...

-بآاون بهم میزنی!وگرنه بَدمیبینی...!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:0عقآید : ------------
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 آذر 1394 09:07 ب.ظ