تبلیغات
|eхo ѕтory| - му αɴѕweя|6

му αɴѕweя|6

یکشنبه 6 دی 1394 04:57 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: му αɴѕweя ،


نـآم داستان:جواب ِمن

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:دے او.کـآے

ژانـر:عـآشقانه.خیآنت

تعدادقسمت:26

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-میدونے چے منو نـآراحت میکنه تیفآنے؟!

اینکه تـو لحظه به لحظه دارے بیشتربه من دروغ میگے!

http://www.axgig.com/images/24340251617109220967.jpg

سوارمـآشین که شُدن چـآنیول گفت

-اون پسره کی بـود؟!

تیفآنی درحـالی که بآ نـآخن هـاش وَر میرفت

گفت:یکی ازدوستـآم...

-و هَروقت که بیرون میرفتی اونم بـوده؟!

-بـوده بآشه یـآنه چه فرقی داره؟!مـنواون فقط

دوستـآی معمولی ایـم!

-مگه من گفتم دوست غیرمَعمولی ایـن!!؟!

-نه...

وقتی بـه خونه رسیدن چـآنیول گفت

-تـو بُرو تـو!من میرم مـآشینو توپآرکینگ پـآرک کنم

-بـآشه!

تیفآنی سریـع ازپله هآی آپـآرتمان بـالارفت

در خونه اشونوبـآز کردوسریـع وارد شُدموبـآیلشودرآورد

وزنگ زدبـک هیون بعدازچندتـآبوق جواب داد

-بکی!!چرااین کـآروکردی؟!؟!

-کودوم کـآر؟

-چرا اومدی؟!مگه نگفتـم نیـآ!؟!

حـآلا اومدی...اون حرفـآچی بود زَدی؟!؟

چـآنی همینطوربهم شَک کرده بودحـآلابدترشد

-من حرف خاصی نـزدم!فقط گفتم انتخابای تـوخوبه

دروغ نگفتـم!این اَز شوهرت واینم اَز...

-من ازت خواستم نیـآی!چرا اومـدی؟!؟!

صدای چـآنیول که اومدتیفآنی سرجـآش مآتش بُرد

وسریـع قطع کرد

-ازکی خواستی نیـآد ولی اومد؟؟؟

جـلوتر اومـد:گفـتم ازکی خـــــواستی نیـآدولی اومد؟!؟!؟

تیفآنی هـُل شده بود

-من...من...

-بآ اون پسره حرف میزدی نه؟!چرانمیخواستی نیـآد؟!

-چـآنی این رفتـآرات خیلی بَده!

چآنیول ابروبـآلاانداخت:کـودم رفــتارام؟؟؟

-اینکه انقدربه من شک داری وحـآلام که بآحرفـآم

پشت تلفن بـآیکی دیگه گـوش میدی!

-من شوهرتـم حق دارم بدونـم که زنم بـاکی حرف میزنه

وبهش میگه نیـا ولی اون میـآد!!

-چـآنیول!

-موبـآیلتـو بده مـَن خودم میبینم کیه

-چـی؟!؟!؟!نـه اصلـآ!

-بهت میگم موبآیلتوبـده مَـــــن

-آره بک هیون بود!خودش بـود بهش گفته بودم نیـآد

چون چرت وپرت زیـآدمیگه ومیترسیدم جلوت چیزی بگه که

نـآراحت شی!همه میدونن که بک هیون هرچی

دلش میخوادمیگه وزبـون خیلی درازی داره!ممکن بـود

چیزبَدی بگه وتـو نآراحت شی

-میدونی چی منو نـآراحت میکنه تیفآنی؟!

اینکه تـو لحظه به لحظه داری بیشتربه من دروغ میگی!

تیفـآنی سکوت کردچآنیول خواست ازکنـآرش رد شه

که تیفـآنی نذاشت یقـه ی چآنیول روگرفت سرشوبـآلابرد

ولبـآشو گذاشت رولب هآی چـانیول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:|عقآید : ------------
آخرین ویرایش: یکشنبه 6 دی 1394 05:19 ب.ظ