تبلیغات
|eхo ѕтory| - му αɴѕweя|7

му αɴѕweя|7

چهارشنبه 9 دی 1394 04:38 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: му αɴѕweя ،

نـآم داستان:جواب ِمن

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:دے او.کـآے

ژانـر:عـآشقانه.خیآنت

تعدادقسمت:26

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-توفرامـوشش نکردے؟!

-اون الآن دیگه زَن داره!بآیدفرامـوشش کرده بآشم

http://www.axgig.com/images/25795688384175959553.jpg

چـآنیول بدون هیچ عکس العملی سرجآش ایستـآد

تیفـآنی عقب اومدچآنیولُ بغل کرد

-چـآنی...!

چآنیول نفسشو فرو داد

-چآنی اینطوری نبـاش..بآورکن واقعیت

همینی بـودکه بهت گفتـم!

چـآنیول لبشوگزید صدای درخونه بآعث

شُدتیفـآنی ازچانیول جداشه

چـآنیول بدونِ اینکه به تیفـآنی نگاه کنه رفت

سمت در دخترخـآله اَش بـود

تیفآنی اخم کرد ازدخترخـآله ی چآنیول متنفربود

چون میدونست قبلا اون چآنیول رو دوست داشتـه

زیر لب گفت:اون که چین بـود!پَس برگشتـه...!

یوجی دخترخآله ی چآنیول بغلش کرد

-چـانی!ازدیدنت خوشحـآلم!!!

-یوجـی!!! منـم!کِی برگشتی؟!؟

-2روزی میشه!گفتم بیآم به توهم سَربزنم

به تیفآنی نگـآه کرد:اوه تیفآنی!خوبی؟!!؟

-خوبـم!

تیفآنی جـلورفت دستشودور بآزوی چآنیول حلقه کرد

-پس برگشتی!

-آره...!

-ازدواج دوست پسر نآمزدی هیچکودومو طِی این

چندمـآه بودنت توچین تجربه نکردی!؟

-ازدواج که الکی نیس!دوست پسرهم نه...!

خـُب..من برای دَرسم رفته بـودم نه دوست پسر

-این مَسخرس!

چـآنیول گفت:بیـا تو!چرا دَم در وایسـآدی!؟

یوجی لبخندزد:بآشه

و واردخونه شُد وروی مـبل نشست

-راستش یه کم صدای سروصدا از واحدشُمآمیومد!

دعـواکردین؟!

تیفـآنی سریع گفت:نه!مـآ هرگز دعوانمیکنیـم!!

چـآنیول پوزخندزد یوجی گفت:که اینـطور

چـآنیول بلندشُد تیفآنی بـآلافاصله گفت

-کجـآ عشقَم؟

-میرم قهوه بیـآرم!

-بآشه بـُروعزیزم

چـانیول بدون هیچ واکنشی رفت سمتِ آشپزخونه

تیفآنی یـه کم ازقسمتِ هآیلایت شده

موهـآشوتودستش گرفت:خـُب..تو...هنوزچآنیو

فراموش نکردی؟!؟!

یوجی بـآتعجب گفت:چی؟؟!؟

-توفرامـوشش نکردی؟!

-اون الآن دیگه زَن داره!بآیدفرامـوشش کرده بآشم

-اوووه خوبـه...!میدونی که منوچآنی عآشقِ همیـم..!

-میدونـم

چآنیول بـآ3تـافنجون قهوه اومد

سینی قهوه رو روی میز گذاشت

-خـُب...چه خـبر؟!خوش گذشت بهت؟!

-آره خوب بـود...!

-خوبـه...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:)عقآید : ------------
آخرین ویرایش: پنجشنبه 10 دی 1394 11:54 ق.ظ