تبلیغات
|eхo ѕтory| - му αɴѕweя|13

му αɴѕweя|13

پنجشنبه 17 دی 1394 01:11 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: му αɴѕweя ،

نـآم داستان:جواب ِمن

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:دے او.کـآے

ژانـر:عـآشقانه.خیآنت

تعدادقسمت:26

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

ایـنم مطمئنم تـو تنهآنمیمونے!چون دخترے مثِ تـو

هیچوقت تنهـآنمیمونه...دخترے که حآضره یکیوبه خآطریکے

دیگه وِل کـنه!!!

http://www.axgig.com/images/86875240399911758335.jpg

بـک هیون وارد پـارک شد

تیفـآنی رودیدکه رویه نیمکت نشسته بود

تیفـآنی بلندشد:بکی!

بک هیون روبه روش ایستـآدوبآسردی گفت

-میشنـومم

-تو...تو چرا اینطوری میکنی؟!؟

من دلیل رفتـآرای سَرد تورونمیفهمم

من شوهرمـو ول کردم به خآطر تو بعدتو

انقدر بد بـامن رفتـآرمیکنی!من بدبخت شدم

چون شوهرمو زندگیموازدست دادم وحآلا

فقط توبرای من مونـدی که توهم اینطوری میکنی!

چـرا!؟!؟برای چی انقد مثِ اشغالـارفتارمیکنی؟!

-چون آشغـآلم!

-چی؟!؟!؟

-ببیـن تیفآنی!من ازت خواستم بـآزبآهم باشیم

وتـوهم بدونِ توجه به اینکه شوهرداری قبول کردی!

من فقط پیشنهـآد دادم!اصرارنکـردم

پس نمیتونی ایـن قضیه روتقصیرمَن بندازی!

بـآردوم هم که بآز خودت اومدی سمتم

-من به خآطر عشقی که بهت داشتم بآز اومدم سمتت

-بهآنه اَت برام مهم نیس!حرفآت تموم شد؟!!؟

-نـه!!تمـوم نشد!حـآلامیخوای چیکارکنی؟؟

-اممم...بـاهات بهم بزنـم!

چشم هـآی تیفآنی گرد شد

-چـی؟!؟؟!

-من هیچ کَسو دوست ندارم تیفآنی!حتی خودمو

من یـه پسردختربآز عوضی اَم

که توهم یکی از کسآیی بودی که بآهاش بودم

همیـن!هیچ عشقُ عـاشقی ای درکـآر نبوده...!

من میرم!خوش بـآشی

وخواست بره که تیفانی زَد زیرگریـه

-بک هیون نـرو..من دوستت دارم!

-تودخترخوبی نیستی تیفآنی دختری که به شوهرش

خیـآنت کرد بـه خآطر عشقِ قبلیش...!

روابطِ منو تـو همینجآ تمومه...

بـه تیفانی نگـاه کردوگفت:

ایـنم مطمئنم تـو تنهآنمیمونی!چون دختری مثِ تـو

هیچوقت تنهـآنمیمونه...دختری که حآضره یکیوبه خآطریکی

دیگه وِل کـنه!!!هه...بـآی

و رفت تیفآنی روی نیمکت نشست وبلندبلند

بـه گریه کردن ادامـه داد

دی او پـتویی رو روی چـانیول انداخت

نـزدیک شَب بـود وچآنیول روی مـبل خوابیده بـود

دی اوکنـآر چآنیول نشست وزمزمه کرد

-بآورم نمیشه زَن داداش این کـآرو بـآتوکرده...

هیونـگ بیچآره ی مَن...!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:)
عقآید : ------------
آخرین ویرایش: پنجشنبه 17 دی 1394 04:17 ب.ظ