تبلیغات
|eхo ѕтory| - му αɴѕweя|14

му αɴѕweя|14

جمعه 18 دی 1394 01:02 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: му αɴѕweя ،

نـآم داستان:جواب ِمن

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:دے او.کـآے

ژانـر:عـآشقانه.خیآنت

تعدادقسمت:26

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-هـان؟!چیه؟اون فقط1سآل ازتوبزرگتـره

وجفتتون تویه دانشگـآه درس میخونین!ولے اون مدام

مـآیه افتخـآرمنه وتومدام مـآیه سَرافکندگیم!!!

هیچ چیزتـون به خواهربرادرا نرفته

http://www.axgig.com/images/21829484498736238834.jpg

نـزدیک شَب بـود بک هیون

بـا نیشخندبـه خونه ی خیلی بزرگ پدرش

نگـآه انداخت و بـآ کـای واردشُد

یکی ازخدمتکـآرها جلو اومد

بک هیون روی مـبل نشست:به بآبآم بگوبیـآد

-چَشم آقـا

بـعداز5دقیقـه پدربک هیون ازپله هآ پایین اومد

بـآدیدن بک هیون اخم کـرد

هردو بلندشدن کآی گفت:سلآم عموجـآن!

 بک هیون گفت:سلآم بآبای عَز...

-نمیخواد خودشیرینی کُنی!بشیـن سرجآت

بک هیون وکـآی نشستن

-چه گندی بـآر آوردین بـاز؟!!؟دوبـآره داری

ازدانشگـآه اخراج میشی؟یـآ بآیه دختر خوابیدی

واون ادعـآ داره ازت حـآمله اَس!!!

توفقط20سآلتـه بک هیون ولی من مـدام

بـآید گندکـآریای تورودرست کنم!

بَسـه بک هیون بَسـه!پس چرا آدم نمیشی!؟

-بـآبا!من کآری نکردم که...

-پس چرااینجآیی؟!؟!

-امممم...من...به یـه کم پول نیآزدارم

-هنوز که سَرمـآه نشده!

-بـآبا..پولـآی مآزودترازموعـدتموم شُد...

-توحتی سَرسوزنی هم به جونیل نرفتی!

-بـاباااا!!

-هـان؟!چیه؟اون فقط1سآل ازتوبزرگتـره

وجفتتون تویه دانشگـآه درس میخونین!ولی اون مدام

مـآیه افتخـآرمنه وتومدام مـآیه سَرافکندگیم!!!

هیچ چیزتـون به خواهربرادرا نرفته

صدای جونیل اومد:بآبا کی اومده؟!

ازپلـه هآپایین اومدبآدیدن کـآی وبک هیون اَخم کرد

-شمـآدوتا؟!؟!؟بـآبا خَسته شدازبس اومدین و...

بک هیون وسط حرفش پرید:به توربطی نداره جونیـل!

بآبالطفا پولِ مـآروبده که بریـم...

پدربک هیون بآعصبآنیت گفت:مـین شین!!بُروکیف پول منوبیار

مین شین احترام گذاشت:چَشم اقـا

بک هیون لبخندگشآدی زد مین شین باکیف پول

برگشت وبه پدربک هیون داد:بفرمـآیین آقـآ!

پدربک هیون کیف پول روبآزکردو پول هـآی توشو روی

میزپرت کـرد:بیـآ!اینم هزینه2مـاهت!

-ممنــــــــون بآبا

و پول هآروبرداشت وبآ کـآی بآخوشحآلی بیرون رفتن

چآنیول بـآصدای زنگ خونه بیدار شد

دی او خوابش برده بـودچآنیول سَمت دررفت

در روبـآز کرد بـآدیدن تیفآنی اَخم کردوخواست دروببنده

که تیفـآنی نذاشت ومـآنع شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:|عقآید : ------------
آخرین ویرایش: جمعه 18 دی 1394 01:29 ب.ظ