تبلیغات
|eхo ѕтory| - ʟᴏᴏᴋ|1

ʟᴏᴏᴋ|1

چهارشنبه 30 دی 1394 03:10 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: ʟᴏᴏᴋ ،

نـآم داستان:نگـآه

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:سوهو.کریـس

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:8

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-پس عـلت نگـآه هآش بهت چیه؟!

-شآید شَبیـه یکے ازآشنـآهاشم...!

-اوه بیخیـــآل!!دلیـل مَسخره ایـه

-نمیدونم دلیلش چیه!امـآهرچے هَس دوست داشتن نیس

http://www.axgig.com/images/71107616117832238639.jpg

سوهوبآ نیش بآز گفت:هِی بکی!اون بآزداره

بـه تونگـاه میکنه!

بک هیون برگشت عقب چآنیول

سرجـآی همیشگیش کنـآردوستـآش بود

وبـاز مثل همیشه بـه بک هیون نگـآه میکرد

کریس بـه پهلوی چآنیول زَد

-یااا اینجآ دانشگـآست!نه محـل هیزبآزی!!

چآنیول بـه کریس نگـآه کرد

-تـوکه ازاول بآ سوهو نَبودی!قبلش

هیزبآزی درمیـآوردی!!

-یااا یـاااا تـوترم اولی ای ومـن ترم سومی!

بـآیدبآبزرگترت درست حرف بزنی

سوهو ازجـآش بلندشد بک هیون بآتعجب گفت

-کجـآ میری؟!

-برم پیشِ کریس!

-آآآ...بآشه

-پس توکِی میخوای بـآیکی وارد رابطه شی؟!

الـآن نزدیک3.4سآلـه بآهیچکس دوست نیستی!

-مـن زمآنی واردیـه رابطه میشم که مـُطمئن بآشم طَرف مقابلم

دوستم داره ومنم دوستش دارم!

سوهو خندید:فک کنم یکی هَس که خیلی دوستت داره

-کی؟؟؟؟؟

سوهوچشمکی زد:خودت بهترمیدونی

-اوه بیخیـال سوهو...منظورت پآرک چآنیوله؟!

اون منو دوست نداره!

-پس عـلت نگـآه هآش بهت چیه؟!

-شآید شَبیـه یکی ازآشنـآهاشم...!

-اوه بیخیـــآل!!دلیـل مَسخره ایـه

-نمیدونم دلیلش چیه!امـآهرچی هَس دوست داشتن نیس

سوهـو شونه بـآلاانداخت ورفت سمت میز

کریس ودوستـآش کریس بلـندشد

سوهو بآلبخندگفت:بریـم یه دوری بزنیم؟!

-بریـم!

بـآهم از سلف دانشگـاه خآرج شدن

چآنیول هنوزبـه بک هیون نگـآه میکرد

بک هیون بلندشُدمتوجـه نگـآه های خیره چآنیول شد

بی تـوجه بهش رفت سمتِ درخروجی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:)
عقآید : ------------
آخرین ویرایش: جمعه 16 بهمن 1394 03:21 ب.ظ