تبلیغات
|eхo ѕтory| - ʟᴏᴏᴋ|3

ʟᴏᴏᴋ|3

جمعه 2 بهمن 1394 06:11 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: ʟᴏᴏᴋ ،


نـآم داستان:نگـآه

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:سوهو.کریـس

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:8

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-توکسیو دارے؟!؟!؟

-اولـا که داشته بآشم یآ نه بـه شمآمربوط نیست

وبـعد هم...نه!امـآ درآینده بآلاخره بآ یکے واردرابطه میشم که

http://www.axgig.com/images/15358978135726221364.jpg

بک هیون برگشت عَقب

وبـادیدن چآنیول وکریس تعجب کرد

کریس وچآنیول هم بآدیدن اونـآتعجب کردن

جلو اومدن سوهو وبک هیون هم بلندشُدن

کریس:شُمـا اینجآ؟؟!

سوهو:اینجآپـآتوق بک هیونه!!

همین الآن داشت میگفت درآینده عشقشو

میـآره اینجـآ تـآ...

بک هیون دستشوجلوی دهن سوهوگذاشت

لبخندچآنیول مَحو شدنـآخودآگـآه گفت

-عشقش؟!!

بک هیون به چآنیول که قیآفه اش داشت

لحظه بـه لحظه نـآراحت تر میشد کرد سرشوبه علآمت

مثبت تکون داد

چآنیول بـآبهت گفت:توکسیو داری؟!؟!؟

ایـن اولین بآر بودکه چآنیول بـآبک هیون حَرف میزد!!!

بک هیون اَخم کوچیکی کرد

-اولـا که داشته بآشم یآ نه بـه شمآمربوط نیست

وبـعد هم...نه!امـآ درآینده بآلاخره بآ یکی واردرابطه میشم که

لبخـند به صورت چآنیول برگشت

-آره!!چـرا نَشی؟!؟!

بک هیون شونه بآلـا انداخت سوهو گفت

-خُـــب...بشینیـن!!

همگی نشستـن کریس بـه سوهوچشمک زَد

که سوهو متـوجه منظورش شُد

-خــــب چآنیول!مـنو بکی بآتـو وتو بآمنوبکی

زیـآد دوست نیستی...خوب نیست که یـکم بآهم آشناترشیم؟!

چآنیول بآ لبخندسرتکون داد

-حَتمـا!

سوهو نیشخندی زد:ازبکی شروع میکنیـم!بک..

اول تودرمورد خودت بگو!

چشم هـای بک هیون گردشد:هان؟؟چی بـگم؟!؟!

-امممم...سِنت...خآنوادت..خودت...علآیقت...تنفرت...

-توکه همـه ی اینـآرومیـــــــدونی!!

-آره!ولی چانیول نمیدونه!

-چراایشون بآیدبدونن؟!

-چون مآمیخوایم بیشتر آشنـآشیـم!

-شمآدوتا آشنآشین!بـه من چیکـآر...

-یاااا انقد سآز مخـآلف نزن!

بک هیون اَخم کرد:خُب پس من آخرازهمه

حرف میزنـم!!!

سوهو لبـخندزد:بآشه!چآنیول توشروع کن

چآنیول لبخنددرشتی زد:من..من پارک چآنیول

22سآلمه...تنهآزندگی میکنم!یعنی...

خآنوادم که شامل مامانموخواهرم که3سآل ازم

کوچیکتره میشن ازمن...یعنی من ازاون جُدام!!

سوهوبآتعجب گفت:درآمدت ازکجآس؟

-من...یه مـغازه دارم که البته اجآره اَش دادم!

چون مـغآزهِ درآمدخوبی داره منم هرمـآه اجاره خوبی میگیرم

و خب...این خونه هم مـآلِ عموم بوده که به من داده

-تو بآچندنفرتـاحالا رابطه داشتی؟!!؟

چآنیول بـا این سوالِ سوهو خنده ای ازروی

هـل شدن کرد:خُب...من...تـاحالابا دونفربیشترنبودم!

سوهو بآ تعجب وذوق گفت:بک هم تـآحالابادونفربیشترنبوده!!

چـه تفآهمِ...

بک هیون زیرلب گفت:خفه شو سوهـو!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:)عقآید : ------------
آخرین ویرایش: جمعه 16 بهمن 1394 03:22 ب.ظ