تبلیغات
|eхo ѕтory| - ʟᴏᴏᴋ|6

ʟᴏᴏᴋ|6

جمعه 16 بهمن 1394 03:33 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: ʟᴏᴏᴋ ،


نـآم داستان:نگـآه

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:سوهو.کریـس

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:8

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-من واقعـانمیدونم!من رابطه عآشقـآنه اے بآکسے

ندارم که بخوام به خآطرش نرم یـآهمچین چیزایے!

امـا حس میکنم کسے هَس...کسے هس که من به خآطرش...

نبـآیدبرم...کسے هَس که بـآنگـاهش مراقبمه...

واون نگـاهش ازم میخواد کـه نَرَم...!من واقعآنمیدونم...

امااون کیه؟!!

http://www.axgig.com/images/66625503277284792670.jpg

چـآنیول ازمـاشین پیـاده شد

بک هیون درخونه ی چآنیول منتظرایستـاده

بـود چآنیول رفت سمتش بک هیون

بـادیدنش لبخندکوچیکی زد بـآهم دست دادن

-ببخشیدکه منـتظرت گذاشتم!

-نه...مورد نداره...من فکرکـردم خونه ای

-نه...بـآکریس بیرون بودیـم

-آهـان...

-چیزی شُده بکی؟!انگـآرحـآلت خوب نیس

-نه...خوبـم...احتمـآلا!

-بیـآ بریم تو

ودر روبـآز کرد هردو واردخونـه شُدن

بک هیون نشست چـانیول رفت سمت آشپزخونه

-چی بیـارم بُخو...

-من چیزی نمیخوام!فقط میخوام بآهات حَرف بزنـم...

-جـانم؟!بـگو...!

-چآنی...عموم..همون...همون که امریکاس...

-خـُب؟!

-برام بورسیـه گرفته که برم اونجآ وادامه تحصیل بدم...!

و...ازم خواسته...خواستـه که هرچی زودتـر برم...

خُب...این پیشنهـآدعالی ایـه!مسلمـا نبآید رَدش کنم...امـآمن...

من گیـج شدم...انگـآر نمیتونم برم...یه چیزی مـآنعمه...

چآنیول که حـآلابـه خآطر شُکی که بهش واردشده بـود

بغض کرده بودیـه کم ازبغضشوقورت دادوآروم زمزمه کرد

-چه چیزی؟!

-نمیـدونم!من واقعانمیدونم...انگـآر...انگـآر

یـه چیزی...یه شخصی اینجآهَس که نمیذاره من برم!

-خود...خودش بهت گفته؟!

-کی؟!!؟

-همونی که میگـی...نم..نمیذاره!

-نـه چآنی!من میگم نمیدونم اون کیه!میگم حس میکنم

انگـآریه شخص مهمودارم که بـه خآطراون دلم نمیخوادبرم آمریکـا

-چ..چطور نمیدونی اون کیه؟!

-من واقعـانمیدونم!من رابطه عآشقـآنه ای بآکسی

ندارم که بخوام به خآطرش نرم یـآهمچین چیزایی!

امـا حس میکنم کسی هَس...کسی هس که من به خآطرش...

نبـآیدبرم...کسی هَس که بـآنگـاهش مراقبمه...

واون نگـاهش ازم میخواد کـه نَرَم...!من واقعآنمیدونم...

امااون کیه؟!!

چـآنیول لبخندتلخی زد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:(عقآید : ------------
آخرین ویرایش: جمعه 16 بهمن 1394 04:12 ب.ظ